ZELFLEIDERSCHAP | WAKKER ONDERNEMEN | TOPSPORT MINDSET

Algemene voorwaarden van: Baas in Leiderschap versie 2018.1

Inhoudsopgave:
Artikel   1 ‘1:1 90 Day Challenge’ (3 maanden traject)
Artikel   2 Veiligheid en aansprakelijkheid / eigendomsrecht / vertrouwelijkheid

Artikel 1 ‘1:1 90 Day Challenge’ (3 maanden traject)
1. Bij annulering door Consument op of na de startdatum van de ‘1:1 90 Day Challenge’ wordt het volledige cursusbedrag door Baas in Leiderschap aan Consument in rekening gebracht en is restitutie niet mogelijk.
2. Bij de ‘1:1 90 Day Challenge’ zijn 12 sessies van 90 minuten inbegrepen (met per sessie een maximale uitloop van 15 minuten). Deze sessies zullen 1 keer per week plaatsvinden, gedurende de 90 dagen van de Challenge. De afspraken worden in onderling overleg ingepland.
3. Indien de wekelijkse afspraak niet kan plaatsvinden omdat Consument verhinderd is, kan de afspraak maximaal 2 keer een week worden opgeschoven.
4. Afspraken voor de sessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden verplaatst.
5. Gemiste sessies (door toedoen van de Consument zelf) kunnen niet achteraf worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging/ vermindering van de (betalings-)verplichtingen van de Consument.
6. Alle sessies dienen uiterlijk binnen 14 weken na startdatum te hebben plaatsgevonden. Het recht op nog niet benutte sessies vervalt 14 weken na de startdatum. In uitzonderlijke situaties kan Baas in Leiderschap besluiten om deze termijn te verlengen. Dit is uitsluitend ter beoordeling van Baas in Leiderschap.
7. De sessies van de ‘1:1 90 Day Challenge’ zijn persoonsgebonden. Deze kunnen niet zonder schriftelijke toestemming van Baas in Leiderschap aan een ander worden overgedragen.

Artikel 2 – Veiligheid en aansprakelijkheid / eigendomsrecht / vertrouwelijkheid
1. Iedere deelnemer aan de ’1:1 90 Day Challenge’, workshops, events/ lezingen, Masterclasses, weekenden, e.d. dient te zijn verzekerd tegen financiële gevolgen van ongevallen en andere schade, veroorzaakt of opgelopen tijdens de cursus en tijdens de heen- en terugreis. Baas in Leiderschap aanvaardt geen aansprakelijkheid binnen en buiten rechte, voor onmiddellijke gevolgen van deelnemers aan een onder haar georganiseerde opleiding of instructie. Dit geldt ook voor enig gevolg van het niet onverwijld uitvoeren en het niet juist opvolgen van, door of namens de leiding gegeven aanwijzingen of onjuist gebruik van het gehuurde of ter praktijkoefening te gebruiken materiaal.
2. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben
op het door Baas in Leiderschap verstrekte cursusmateriaal, de online omgeving en de website www.baasinleiderschap.nl liggen bij Baas in Leiderschap. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Baas in Leiderschap.
3. Alle informatie die door cursisten/klanten wordt verstrekt is vertrouwelijk voor Baas in Leiderschap, haar medewerkers en de coaches.

 

Algemene Voorwaarden webshop van: Baas in Leiderschap versie 2018.1

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van Baas in Leiderschap
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 7 – De prijs
Artikel 8 – Nakoming en extra garantie
Artikel 9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Opzegging duurtransacties
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Geschillen
Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Baas in Leiderschap worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Baas in Leiderschap;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument of Baas in Leiderschap in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Baas in Leiderschap: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Baas in Leiderschap en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Baas in Leiderschap gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Baas in Leiderschap
Baas in Leiderschap
Populier 12, te Naaldwijk
Telefoon: 06 – 39 35 58 00
E-mailadres: mail@baasinleiderschap.nl
KvK-nummer: 67764924
Btw-identificatienummer: NL.8571.65.823.B.01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Baas in Leiderschap en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Baas in Leiderschap en Consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Baas in Leiderschap voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Baas in Leiderschap zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Baas in Leiderschap gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Baas in Leiderschap niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Baas in Leiderschap onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Baas in Leiderschap is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Baas in Leiderschap passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Baas in Leiderschap daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Baas in Leiderschap kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Baas in Leiderschap op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Baas in Leiderschap zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Baas in Leiderschap waar de Consument met klachten terecht kan;
b. een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht
De Consument doet afstand van zijn herroepingsrecht voor zover de levering van de dienst van Baas in Leiderschap met toestemming van de Consument is begonnen, omdat de Consument direct toegang krijgt tot het lesmateriaal.

Artikel 7 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Baas in Leiderschap producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Baas in Leiderschap geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Baas in Leiderschap dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. Baas in Leiderschap staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Baas in Leiderschap, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover Baas in Leiderschap kan doen gelden indien Baas in Leiderschap is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 9 – Levering en uitvoering
1. Baas in Leiderschap zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Baas in Leiderschap kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Baas in Leiderschap geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Baas in Leiderschap het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Baas in Leiderschap tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Baas in Leiderschap bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Consument krijgt, na betaling voor het online programma, 90 dagen lang toegang tot de online omgeving van het online programma op www.baasineliderschap.nl.

Artikel 10 – Opzegging duurtransacties
1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De Consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. Bij het voortijdig afbreken van de overeenkomst blijft de betalingsverplichting van de volledige dienst bestaan. Restitutie van (een gedeelte van) de dienstverlening is niet mogelijk.
4. Zolang van de Consument geen betaling is ontvangen, heeft Baas in Leiderschap het recht de toegang tot de diensten te weigeren.

Artikel 11 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Baas in Leiderschap te melden.
4. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Baas in Leiderschap is gewezen op de te late betaling en Baas in Leiderschap de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Baas in Leiderschap gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Baas in Leiderschap kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 12 – Klachtenregeling
1. Baas in Leiderschap stelt de belangen van de Consument centraal. Het kan echter gebeuren dat Consument niet tevreden is en een klacht heeft.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Baas in Leiderschap.
3. Bij Baas in Leiderschap ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Baas in Leiderschap binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De Consument dient Baas in Leiderschap in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen Baas in Leiderschap en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd, dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.